Tesztek     Blog     Kapcsolat     Vásárlás     Szerviz     

Gratulálunk! Végre egy jó ötlet!

2022.01.10.

Kerékpár vásárlás cégeknekEgy olyan rendelettel örvendeztette meg Magyarország népét a kormány, mely sokak számára jelentheti azt, hogy kedvezőbb feltételekkel jusson hozzá álmai kerékpárjához, legyen az elektromos rásegítésű, vagy hagyományos. Még mielőtt valaki legyintene egyet erre a rendeletre, mondván ez csak a vállalkozóknak, cégeknek kedvez, az olvassa el figyelmesen a kiadványt, ugyanis bármely cég, vásárolhat a saját dolgozóinak kerékpárt. Miért is jó ez nekünk, magánembereknek?

Elsősorban azért, mert amennyiben a vezetőség hozzájárul a dologhoz, úgy az ÁFA tartalmat egyből visszajuttatja a munkatárs részére, így ezzel az összeggel egyből csökken a vásárló számára a kerékpár ára. A munkáltató sem jár rosszul, hiszen a kerékpár vételára a cég költségeként jelenik meg, ami a társasági adót csökkenti. Na de nézzük, hogy is hangzik ez hivatalosan!

2022. január 1-től a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes lesz a kifizető által biztosított - kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 watt teljesítményű elektromos motorral segített - kerékpár magáncélú használata. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltató a feltételeknek megfelelő kerékpárt, elektromos kerékpárt biztosíthat a munkavállalói számára.

Fontos azonban: ha a vásárló jogi személy, akkor nem minősül fogyasztónak, tehát nem érvényesül rá a Fogyasztóvédelmi törvény. A gyártó, kereskedő egy termékre azonban önkéntes jótállást is vállalhat. Ebben az esetben a céges számlára vásárolt termék esetében is érvényesítheti a vevő a szerződéses jótállásban vállalt és rögzített jogait.

Fontos, hogy a kerékpár nem kerül a munkavállaló tulajdonába. Az adómentes juttatásnak nem feltétele, hogy a normál vagy elektromos kerékpárt a vállalkozás érdekében is használja a magánszemély. Ez azt jelenti, hogy a cég által vásárolt, vagy lízingelt biciklit akár teljes mértékben magáncélra (például családi kirándulások) is használhatja a munkavállaló. A kedvezménynek köszönhetően a munkáltató cégautó flottáját jövőre igény szerint akár céges (elektromos), kerékpárokkal is bővítheti. A tao törvényt pedig úgy módosították, hogy a cégek leírhassák a dolgozóik számára vásárolt kerékpárok (vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpárok) árát, illetve fenntartási költségeiket a társasági adóból is. Ezzel gyakorlatilag úgy kezelhetik a kerékpárokat a cégek, mint a cégautókat.

Minőségvédelmi eszközök Fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Ha a vásárló jogi személy, akkor nem minősül fogyasztónak, tehát nem érévényes rá a Fogyasztóvédelmi törvény. Vagyis gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég jogilag nem természetes személy, így fogyasztónak sem minősülhet. Azaz nem érvényesíthető hibás teljesítés esetén a fogyasztó rendelkezésére álló alábbi minőségvédelmi eszközök: a) termékszavatosság b) jótállás.

A termékszavatosság azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék, fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. Vagyis nincs jótállási jegy sem!

A céges vevő kizárólag egy jogot érvényesíthet, a kellékszavatosságot. A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából fontos körülmény.)

A vevő kellékszavatossági jogai alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen.  Például már nem gyártják azt a terméket, nem beszerezhető a kereskedő által), vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne (gazdaságosabb a termék javítása), figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

Vállalkozásként való vásárlás esetén a szavatossági jog a vásárlástól számított egy évig érvényesíthető. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fontos tehát, hogy cég nevére történő vásárláskor, minden esetben a vevőnek kell bizonyítania, hogy hibás terméket adtak el neki. Kivéve, ha szerződésben külön megállapodnak arról, hogy jótállást ad a termékre az eladó (mert külön jogszabály nem kötelezi erre). Amennyiben az eladó és a vevő között a szavatossági jogok érvényesítését illetően vita áll fenn, úgy elsősorban polgári peres eljárásban, vagy békéltető testület által van mód annak rendezésére. Önkéntes jótállás. A gyártó, kereskedő egy termékre önkéntes jótállást is vállalhat. Ebben az esetben a céges számlára vásárolt termék esetében is érvényesítheti a vevő a szerződéses jótállásban vállalt és rögzített jogait. Vita esetén ennek érvényesítéséhez békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül – a természetes személyeken túl - az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Tehát a kis- és középvállalkozások csak a békéltető testületi eljárásban léphetnek fel fogyasztóként.

 

2022.01.10. Q1 KERÉKPÁRSZALON, Csaba

 

Kapcsolat

 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 57. 

 

Telefon: +36 30 233 4808 

 

E-mail: q1kerekparszalon@gmail.com

 

 

Instagram      TikTok      Google cégem

 
 
 
 
 

Közösségi oldalak